กำหนดการฝึกอบรม

“เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Professional Non-Linear Editing Techniques)” รุ่นที่ ๑

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560

เวลา กำหนดการ
8.30 - 8.45 น. ลงทะเบียน
8.45 - 9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9.00 - 10.30 น. มุมกล้องและศิลปะการสื่อความหมาย โดย ดร. บรรพต สร้อยศรี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 12.00 น. หลักการลำดับภาพเชิงสร้างสรรค์ โดย ดร. บรรพต สร้อยศรี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 - 16.30 น. เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โดย ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัส ที่ 6 กรกฎาคม 2560
เวลา กำหนดการ
9.00 - 14.30 น. การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Adobe Premiere โดย ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45 - 16.30 น. การบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Audition โดย ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
เวลา กำหนดการ
9.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 12.00 น. After Effect กับการสร้างสรรค์งานตัดต่อวีดีทัศน์ โดย นายมารุต คล่องแคล่ว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
13.00 - 14.30 น. After Effect กับการสร้างสรรค์งานตัดต่อวีดีทัศน์ โดย นายมารุต คล่องแคล่ว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
14.45 - 16.00 น. การ Export สื่อให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและการนำเสนอ โดย ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
16.00 - 16.30 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ
เวลา กำหนดการ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง