กำหนดการฝึกอบรม

“เการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ด้วย Adobe Indesign

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ววันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เวลา กำหนดการ
8.30 - 8.45 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
8.45 - 9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9.00 - 10.45 น. เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บรรยาย)
10.45 - 12.00 น. การวางแผนและการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บรรยาย )
13.00 - 16.30 น. การใช้โปรแกรม Adobe Indesign ออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บรรยายและสาธิต)
ววันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เวลา กำหนดการ
9.00 - 16.30 น. การใช้โปรแกรม Adobe Indesign ออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (บรรยาย และสาธิต) ( ต่อ )
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เวลา กำหนดการ
9.00 - 12.00 น. การใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ (บรรยายและสาธิต)
13.00 - 14.30 น. ฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14.45 - 16.30 น. นำเสนอผลงาน และประเมินผลงาน
16.00 - 16.30 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้
หมายเหตุ
เวลา กำหนดการ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง