คณะทำงานจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

     เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้าน Excellence in professional services and social engagement มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานมีบริการทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างผลตอบแทนให้หน่วยงานได้

 1. ผู้อำนวยการ
 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ
 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 5. เลขานุการหอสมุดฯ
 6. หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
 7. หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 8. หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 9. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ
 10. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 11. หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 12. หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 13. นางศศินาฎ ศรีคง
 14. นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง
 15. นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช
 16. ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที
 17. นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
 18. นายมารุต คล่องแคล่ว
 19. นายสุรศักดิ์ นามนัย
 20. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ
 21. นางปรียะ ศิวกุลกำธร
 22. นางสาวพิมพิไร สุพัตร
 • ที่ปรึกษา
 • ประธานคณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงาน
 • คณะทำงานและเลขานุการ
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

ดาวโหลดคณะกรรมการ PDF