วิทยากร

ดร. บรรพต สร้อยศรี
Dr. Banphot Sroisri
 0 2218 2947
 banphot.s@car.chula.ac.th

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
Dr.Apipoo Sittipoommongkol
 0-2800-2680-9 ต่อ 4250
 apipoo.sit@mahidol.ac.th
ประวัติและผลงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

room1

นายมารุต คล่องแคล่ว
Mr.Marut Klongklaew
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  0-2800-2680-9 ต่อ 4251
  marut.klo@mahidol.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล