กำหนดการฝึกอบรม

“การสร้างสรรค์ Info Motion เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม After Effect และ Illustrator” รุ่นที่ 2

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เวลา กำหนดการ
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9.15 - 10.30 น. Infographic และ Info Motion สื่อใหม่เพื่อการนำเสนอ
10.45 - 12.00 น. Adobe Illustrator กับการสร้างกราฟิก และชิ้นงาน
13.00 - 14.30 น. Adobe Illustrator กับการสร้างกราฟิก และชิ้นงาน (ต่อ)
14.45 - 16.30 น. Adobe After Effect เครื่องมือและการใช้โปรแกรม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เวลา กำหนดการ
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 12.00 น. การสร้างชิ้นงาน Animation และ ภาพเคลื่อนไหว
13.00 - 16.30 น. การ Import วีดีโอ กราฟิก ภาพนิ่ง ข้อความ กราฟ ไดอะแกรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา กำหนดการ
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 12.00 น. การใช้ Effects ในโปรแกรม Adobe After effect เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
13.00 - 14.30 น. การทำงานร่วมกับไฟล์เสียง
14.45 - 16.15 น. การ Export ไฟล์งานเพื่อการนำไปใช้งาน
16.15 - 16.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม
หมายเหตุ
เวลา กำหนดการ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง