วิทยากร

วิทยากร

ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
Dr.Apipoo Sittipoommongkol
 0-2800-2680-9 ต่อ 4250
 apipoo.sit@mahidol.ac.th
ประวัติและผลงาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

room1

นายมารุต คล่องแคล่ว
Mr.Marut Klongklaew
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  0-2800-2680-9 ต่อ 4251
  marut.klo@mahidol.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล